Avelana
menu

Krajinné úpravy a revitalizace

Ve srovnání s minulostí je v současnosti krajině věnována zvýšená péče. Realizaci těchto přínosných opatření umožňuje mimo jiné řada dotačních titulů. Neváhejte se proto prosím u nás informovat, zda by vaše zakázka nebyla řešitelná právě tímto způsobem. Pomůžeme zpracovat žádosti o dotace na zeleň.

V oblasti krajinných úprav nejčastěji realizujeme:

 • biokoridory a biocentra v rámci ÚSES (Územní systém ekologické stability)
 • liniové výsadby v krajině
 • rozptýlená zeleň ve volné krajině, extenzivní sady
 • výsadby podél revitalizovaných toků a rybníků
 • rekultivační výsadby (skládky a jiné staré zátěže)
 • výsadba stromů a výsadba alejí
 • regenerace starých alejí a stromů

Dotační poradenství v oblasti zeleně

Ročně zpracujeme 5-10 úspěšných dotačních akcí převážně pro obce, ale i soukromé osoby (některé z nich si můžete prohlédnout na stránce Reference a ukázky realizací). Zabýváme se především následujícími dotačními tituly:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
 • Program péče o krajinu (PPK) – MŽP ČR
 • Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP)
 • Dotační tituly vypisované Krajským úřadem

Pro konzultaci konkrétního požadavku nás neváhejte kontaktovat.